Veel gestelde vragen

Moet ik mij aanmelden?

Ja, als je je wilt inschrijven voor het eerste jaar in het gewoon secundair onderwijs van Brasschaat en Schoten. Alle scholen van het gewoon secundair onderwijs van Brasschaat en Schoten maken namelijk voor hun inschrijvingen gebruik van een digitale aanmeldprocedure.

Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website, onder het tabblad 'scholen'.

Als je niet aanmeldt, dan kan je pas vanaf 16 mei 2023 inschrijven voor het schooljaar 2023-2024. De kans dat op sommige scholen dan geen vrije plaatsen meer zijn is reëel. 

 

Welke gegevens heb ik nodig om mij aan te melden?

Je rijksregisternummer. (Indien je niet over een rijksregisternummer beschikt, neem dan contact op met de beheerders van het aanmeldingssysteem via aanmelden@brasschaatschoten.be.)

Je domicilieadres. (Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen je rijksregisternummer en het opgegeven adres. Je moet aangemeld worden op het adres waarop je gedomicilieerd bent volgens het rijksregister.)

Een laptop of computer met internet. (Als je deze niet hebt, neem je contact op met de school van je eerste keuze. Zij helpen je graag verder.)

 

Kan ik mij voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, je kan voor alle scholen aanmelden. Je duidt minstens 1 school aan. Je bent echter niet verplicht om voor meerdere scholen aan te melden.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Ja, zet de scholen in volgorde van je voorkeur, met je favoriete school op nummer 1. De andere scholen die je invult, verkleinen de kans op een plek in de school van je eerste keuze niet, maar bieden juist een grotere kans op een toewijzing in een school.

Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijf je op de wachtlijst staan. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

 

Word ik automatisch op de wachtlijst gezet van de school die ik eigenlijk als eerste keuze had opgegeven?

Ja, je komt automatisch op de wachtlijst te staan in alle scholen die je op een hogere plaats in je rangorde had gezet. Wanneer je per mail je plaats krijgt toegewezen, zal je op het weigeringsdocument van de scholen die op een hogere plaats stonden ineens kunnen zien als hoeveelste je daar op de wachtlijst staan.

 

Hoe lang is mijn plaats op de wachtlijst geldig?

Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst (lijst van geweigerde leerlingen) te respecteren tot en met de 5e schooldag van oktober van het schooljaar waarvoor wordt aangemeld.

 

Kan ik via het aanmeldsysteem ineens ook een specifieke studierichting kiezen?

Neen, je meld je aan voor 1A of 1B en krijgt zo een toegangsticket tot een school, nog niet tot een specifieke studierichting. Vanaf 16 mei kan je met dit toegangsticket gaan inschrijven in de toegewezen school. Je schrijft je dan pas definitief in voor de school en studierichting. De scholen zijn verplicht alle leerlingen met een toegangsticket in te schrijven in de studierichting van zijn/haar keuze. 

 

Is het tijdstip waarop ik mij aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je aanmeldt is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je aan te melden.

 

Ik heb een tweeling en wil dat ze zeker naar dezelfde school gaan. Kan het systeem hier rekening mee houden?

Neen, je moet beide kinderen apart aanmelden. De aanmelding kan niet aan elkaar gekoppeld worden dus het systeem zal geen rekening houden met tweelingen.
Mocht het zijn dat beide kinderen in een verschillende school een plaats krijgen toegewezen, dan kan je wel bij de school van voorkeur aankloppen (waar één van de twee kinderen al een plaats kreeg toegewezen) en vragen of ze voor de tweeling broer/zus in overcapaciteit kunnen gaan. Het is dan een engagement van de school om een extra leerling toe te laten. De meeste scholen zullen hier flexibel in zijn. 

 

Kan ik nog iets wijzigen in het aanmeldingssysteem als ik mijn aanmelding al heb afgerond?

Dat kan zolang de aanmeldperiode lopende is en dus tot 21 april 2023 12u. Nadien wordt de aanmeldperiode afgesloten en kunnen er geen wijzigingen meet gebeuren.
Als je tijdens de aanmeldperiode iets wil veranderen kan je contact opnemen met de beheerders via aanmelden@brasschaatschoten.be.

 

Hoe weet ik of een school nog vrije plaatsen heeft?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt voor de start van de aanmeldingsperiode op deze website op het tabblad vrije plaatsen.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers en zussen van leerlingen die schoollopen op de school van keuze en leerlingen van personeelsleden hebben voorrang.

Een plaats wordt toegewezen als volgt:

  1. Schoolkeuze
  2. Toeval 

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en toeval. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Iedereen heeft evenveel kans om een plekje te krijgen in zijn of haar school van eerste voorkeur. Indien er meer aanvragen dan vrije plaatsen zijn, dan worden de vrije plaatsen verdeeld via een toeval formule, opgemaakt door de Vlaamse overheid. De verdeling gebeurt toevallig maar er zal altijd rekening gehouden met de volgorde van je voorkeur. Je kan nooit een plaats toegewezen krijgen in een school waarvoor je niet hebt aangemeld.

 

Wordt de woonafstand tot de school meegenomen in de toewijzing?

Neen, er wordt geen rekening gehouden met afstand. Het is dus NIET zo dat je meer kans hebt op een plaats in een school als je hier dichtbij woont.

 

Moet een leerling uit de voorrangsgroep ook digitaal aanmelden?

Ja. Tijdens het digitaal aanmelden hebben broers en zussen van een reeds ingeschreven leerling en kinderen van personeel voorrang. Deze voorrang vervalt wanneer er niet digitaal aangemeld wordt.

 

Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van eenzelfde leefentiteit’?

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

• broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

 

Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’?

Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit, hebben de kinderen van personeelsleden die werken op een school waarvoor er wordt aangemeld, ook recht op voorrang op alle andere leerlingen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of logopedist zijn.

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is evenmin van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:


1° personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;

2° personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.

 

Ik wil naar een andere school dan mijn oudere broer of zus. Wat nu?

Je kan gewoon digtaal aanmelden voor andere scholen. Indien je de school van de oudere broer of zus ook opgeeft als mogelijke school (maar niet op de eerste plaats(-en) bijvoorbeeld), dan duid je voor deze school aan dat je tot de voorrangsgroep behoort. Wanneer je echter een plaatst toegewezen krijgt in een hoger gerangschikte school, dan vervalt je plaats in de lager gerangschikte scholen, ook als je hier oorspronkelijk voorrang had.

 

Mag ik mij via verschillende aanmeldsystemen aanmelden?

Ja, als je je ook wil aanmelden voor scholen die niet met dit aanmeldsysteem werken, mag je dat zeker doen. Je kan je dus bij verschillende aanmeldsystemen aanmelden. Binnen eenzelfde aanmeldsysteem kan je wel maar één keer aanmelden omdat dit op rijksregisternummer gebeurd.

 

Wat betekent 1A en 1B?

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad starten in het 1ste leerjaar A. Dat kan als zij op het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald.


Leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven en geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar B.
1A bereidt leerlingen vooral voor op verder studeren in het algemeen (ASO), technisch (TSO) en kunstonderwijs (KSO). 1B bereidt vooral voor op het beroepsonderwijs (BSO).

 

Ik weet nog niet of ik zal starten in 1A of 1B. Kan ik aanmelden voor zowel 1A als 1B?

Je kan aanmelden voor zowel 1A als 1B. Als je voor beide richtingen wil aanmelden omdat je nog niet zeker bent of je naar 1A of 1B zal gaan, dan meld je aan voor één van beide richtingen en contacteer je nadien de beheerders van het aanmeldingssysteem via aanmelden@brasschaatschoten.be 

Deze beheerders zullen je ook voor de andere richting aanmelden.

 

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Neen. Met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je graag wilt inschrijven. Krijg je na de aanmelding een plekje toegewezen in een school, dan ontvang je een e-mail en/of brief met daarin een toewijzing (je ticket voor inschrijving). Met deze toewijzing kan je, na afspraak met de school, je effectief inschrijven in de school.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats in de betrokken school. Indien je echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig in te gaan op het verzoek van de school tot het maken van een afspraak voor de inschrijving.

 

Wat heb ik nodig om mij in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:
• Je ticket voor inschrijving in de school
• Je identiteitskaart 
• Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag (rekeninguittreksel).

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er op die school op dat moment voor jou geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school. Je plaats op de wachtlijst kan je terugvinden in het weigeringsdocument. 

  

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerders van het systeem via aanmelden@brasschaatschoten.be. De beheerders zullen je klacht voorleggen aan de ombudsdient inschrijvingen.

Indien je na de uitspraak van de ombudsdienst inschrijving vindt dat deze nog steeds onterecht is, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten.
De nodige informatie over de Commissie Leerlingenrechten vind je op de website http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

 

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen wordt samengesteld uit:

  • De schepen van onderwijs of een ander lid van het college van burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Brasschaat en Schoten.
  • 1 verantwoordelijke van ieder deelnemend schoolbestuur. 
  • 1 vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging.
  • De deskundige onderwijs of een ander personeelslid van lokaal bestuur Brasschaat en Schoten.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen?

  • De klachten of de vaststellingen over technische fouten of materiële vergissingen. Hieronder te verstaan: voor of na de definitieve toewijzing, een geval waarbij een technische fout of een zuiver materiële vergissing tijdens het verloop van de aanmeldingsprocedure, afbreuk doet aan de ordening of toewijzing van de leerling in kwestie. 
  • De vragen over de erkenning van een uitzonderlijke situatie van de in te schrijven leerling. Hieronder te verstaan: een geval waarbij de betrokkene voor een specifieke school die aanmeldt een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijke is om toegang tot onderwijs te garanderen voor die leerling. 
  • De ombudsdienst staat tevens in voor de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure. 

   

Hoe zit het met mijn privacy?

Bij vragen over privacy en het gebruik van je persoonlijke gegevens neem contact op via privacy@brasschaat.be